SEARCH PRODUCTS

CROP SOLUTIONS

FEATURED PRODUCTSDipro EC is a systemic fungicide that contains Difenoconazole and Propiconazole. It is a preventive and curative fungicide effective in controlling Sheath Blight in transplanted  and direct seeded rice. Dipro EC has a greening effect formula that makes leaves greener for better photosynthesis.

Learn More


Square Off 480 SL – A post – emergent herbicide for general weed control in agricultural and non-crop application. A systemic, non-selective weed killer for the control of perennial grasses, annual weeds, broadleaf weeds and sedges.

Learn More


Machete Plus is a pre-emergent and systemic herbicide with right or ‘Sakto’ formulation that can eliminated weeds in just one spray at 2-4 DAS in direct seeded rice. Because of its added ‘Safener’, Machete Plus is tough on weeds but safe on young rice seedlings at a competitive price.

Learn More

FEATURED EVENTS

FARMING TIPS

Mga pamamaraan sa pagkontrol ng damo sa palayan

  1. Siguraduhing pantay at maayos ang pagkakasuyod ng lupa upang maging maayos ang patubig.

  2. Sukatin ang palayan at alamin ang kailangang herbicide na gagamitin. Matatagpuan sa label ng produkto ang tamang sukat at timpla ng herbicide na kakailanganin.

  3. Mag spray ng herbicide ng pantay para sa mas maayos na pag kontrol ng ibat ibang uri ng buto ng damo

  4. Para sa lipat-tanim, gumamit ng 1 litro ng mula 0-4 na araw pagkatapos mag lipat-tanim. Panatilihin ang 3-5 na sintimetro ng tubig sa bukid sa loob ng limang araw pagkatapos mag-spray

  5. Para naman sa sabog tanim, gumamit ng 1 litro ng mula 2-4 na araw pagkatapos magsabog ng binhi. Iwasang malubog sa tubig and bagong sabog na binhi pagkatapos mag-spray.